Thomas Piketty

https://www.pericopidieconomia.info/2021/01/10/europa-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/01/24/europa-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/02/06/geoeconomia-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/02/17/lavoro-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/02/24/stato-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/03/09/europa-piketty-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/03/14/geoeconomia-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/03/19/societa-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/04/02/populismo-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/04/20/societa-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/05/15/populismo-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/05/22/stato-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/05/28/lavoro-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/06/06/capitalismo-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2021/06/16/stato-piketty-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/01/25/europa-piketty-4/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/02/14/europa-piketty-5/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/05/18/capitalismo-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/06/12/capitalismo-piketty-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/08/26/stato-piketty-4/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/09/15/economia-di-mercato-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/10/07/stato-piketty-5/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/10/19/societa-piketty-3/
htpps://www.pericopidieconomia.info/2022/11/07/economia-di-mercato-piketty-2/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/12/01/economia-di-mercato-piketty-3/
https://www.pericopidieconomia.info/2022/09/02/economia-di-mercato-piketty-4/
https://www.pericopidieconomia.info/2023/01/12/green-new-deal-piketty/
https://www.pericopidieconomia.info/2023/08/07/green-new-deal-piketty-2/